Colegiul de redacție

Silviu Andrieș-Tabac, Violeta Barbu, Ioan Caproșu, Alin Ciupală, Ela Cosma, Radu Dudău, Ștefan S. Gorovei, Gheorghe Lazăr, Lucian Leuștean, Lucrețiu Mihăilescu-Bîrliba, Alexandru-Florin Platon, Maria Magdalena Székely (redactor responsabil), Constanța Vintilă-Ghițulescu, Petronel Zahariuc (redactor responsabil), Mihai-Răzvan Ungureanu (director).

 
Scop și obiective

Revista de Istorie Socială (RIS) este o publicație științifică editată de Departamentul de Istorie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și de Institutul Român de Studii Strategice (IRSS). RIS urmărește să promoveze cercetarea istoriei sociale prin publicarea lucrărilor originale, întocmite după toate rigorile științifice. Revista mai publică și note, recenzii de articole și volume și eseuri teoretice relevante pentru investigarea istoriei sociale.

Revista de Istorie Socială s-a închegat din entuziasmul următor desenării unui proiect gigantic, altădată fără sorţi de reuşită. Nu-şi datorează existenţa vreunei mode culturale, ci efortului câtorva minţi lucide care au înţeles comandamentele prezentului şi au izbutit să descopere, în orizontul neclar al acestor ani, căile posibile ale modernizării istoriografiei româneşti.

Necesităţi grave îi motivează apariţia. Prima – resimţită cel mai acut de spiritele sensibile la starea actuală a istoriografiei româneşti – provine din nevoia de eliberare a scrisului istoric de constrângerile narativismului factologic. Pentru aproape o jumătate de veac, dintre toate speciile istoriografice, singură istoria politică – exploatabilă ideologic sub toate aspectele sale – a reuşit performanţa tristă a supravieţuirii ştiinţifice în şi prin compromis, confiscând inteligenţe, interes ştiinţific, tipar. Implicaţiile imediate au fost grave şi de neiertat: atât de necesara operaţie de editare a izvoarelor esenţiale aproape a încetat, analizele de context, de structură, de mecanism social-istoric au fost persecutate. Pentru a îndepărta scoriile depuse timp de o jumătate de veac în gândirea istorică, pentru a acoperi, fie şi parţial, lacunele enorme de informaţie, pentru a reeduca profesioniştii în spiritul respectului şi al responsabilităţii morale faţă de trecutul asupra căruia se apleacă, este nevoie de încă un instrument de lucru, de încă un magisteriat al datoriei.

Revista de Istorie Socială va încerca să remedieze viciile de funcţiune ale discursului istoric actual, să descurajeze tendinţele de interpretare unilaterală a faptului istoric, restaurând echilibrul firesc dintre direcţiile de cercetare, între istoria socială şi istoria politică, activând astfel complementaritatea lor epistemologică. Cu tot eclectismul tematic şi metodologic, istoria socială este singura în măsura să aproprie trecutul, „umanizându-l” până la a-l face inteligibil. Abia această „istorie cu politica lăsată pe dinafară”, în conjuncţie cu istoria politică, poate reface credibilitatea istoriografiei româneşti.

Nu credem că se află istoric român incapabil să recunoască precaritatea raportării la sursele documentare – nu le avem sau, dacă există, zac uitate, neglijate în pragul vreunui raft. Mai mult încă: puţini sunt profesioniştii care mai cunosc astăzi drumul arhivelor, puţini sunt cei care mai cultivă dexterităţile tehnice atât de necesare în descifrarea probelor. Deşi cunoaşterea nesatisfăcătoare a izvoarelor, datorită dezinteresului manifest pentru introducerea lor în circuitul ştiinţific, şi suficienţa intelectuală a celor care se mulţumesc cu fărâmele de informaţie oferite de vechile colecţii documentare ar trebui să îndemne la meditaţii amare şi să stârnească îngrijorarea, suntem aproape zilnic martorii naşterii unui noi mit istoric. Falsurile se altoiesc însă pe neştiinţa noastră şi se nutresc din complexele noastre. Ele ajung să se substituie raţionalismului limpede şi sincer ca să creeze iluzii de legitimitate sau de conduită, în teritoriul cărora defectele se estompează şi dispar definitiv. Împotriva proliferării lor nu se poate lupta decât acoperind lacuna cu argumentul documentar. Revista de Istorie Socială înţelege să se găsească alături de istoricul care utilizează cu înţelepciune şi moderaţie deprinderile analitice spre a conferi semnificaţie oricărui detaliu de viaţă care nu este un simplu fapt biologic. Va sprijini, implicit, orice iniţiativă de restituţie documentară, scrisă sau orală, ce are ca obiect dinamica structurilor şi grupurilor sociale, a constructelor mentale colective, a categoriilor istorice. În serii tematice (demografie şi statistică istorică, sămi de Vistierie, arhondologii, viaţă cotidiană, averi/bugete personale şi familiale, acte private etc.) – în corpul revistei şi în suplimente – Revista de Istorie Socială va publica doar piese inedite sau a căror interpretare se cuvine revizuită.

După ani de imobilism intelectual şi dogmatizare a gândirii istorice, nu căutăm astăzi nicicum să unificăm paradigmele de interpretare ale istoriei sociale. Revista de Istoria Socială nu canonizează nici subiecte de cercetare, nici metode de investigaţie. Dimpotrivă, considerăm că varietatea metodologică şi pluralitatea interpretativă – născute din îndoiala asupra existenţei unui adevăr unic şi definitiv în istorie – sunt esenţiale în conturarea înţelegerii relaxare a trecutului. Nu mai există zone interzise anchetei istorice, nu mai există rezervaţii tematice. Istoria socială extinde la maximum limita referinţei ştiinţifice: subiecte care înainte vreme nu figurau între temele predilecte ale reflecţiei istoriografice sunt astăzi frecventate asiduu de specialiştii acestui gen de lectură globală a trecutului. Conexiunile interdisciplinare au creat posibilitatea ca reflecţia istorică să-şi depăşească limitele şi să se întâlnească, în metodă şi scop, cu ştiinţele sociale, şi să completeze spectaculos imaginea recreată a istoriei. Impulsul spre valorificarea „înrudirii” cu antropologia, sociologia, disciplinele economice, psihologia socială sau individuală se întemeiază pe o conduită pragmatică elementară: primenim referinţele, subiectele, metodele ca o consecinţă a libertăţii de gândire, dovedind astfel despărţirea de canonul ideologic. Este firesc, deci, ca şi Revista de Istorie Socială să se deschidă către orice prilej de evadare din imperiul convenţiilor constitutive ale istoriografiei româneşti contemporane, sprijinind încercările argumentate de redefinire a topicelor tematice şi a conceptelor istorice.

Revista de Istorie Socială consideră că valoarea ştiinţifică a unui text istoric este dată de calitatea demonstraţiei şi de importanţa consecinţelor, şi că aceasta se validează prin dialog critic. În paginile sale se vor întâlni autori care interpretează determinarea istorică în termenii primordialităţii factorilor economici sau politici, dar şi specialişti ce identifică aceleaşi raţiuni ultime în dinamica mentalităţilor sociale sau a culturii. Unii se vor apleca atent asupra categoriilor sociale largi şi nu-şi vor ascunde simpatia pentru masse, iar alţii vor considera că numai elitele, numai spaţiile rarefiate ale structurilor sociale definesc, în substrat, istoria. Revista de Istorie Social îi va primi cu aceeaşi generozitate, asigurându-i că niciuna dintre concluziile lor nu va scăpa unei atente scrutări.

 

Toate articolele sunt publicate în română, engleză, franceză și germană.

Redacția solicită autorilor culegerea textelor, a rezumatelor și a notițelor biografice în programul MS Word. Manuscrisele trebuie trimise ca fișiere MS Word (.dic/.docx), editate fără stilizare (text simplu) cu ilustrația integrată în text sau trimisă separat ca fișiere de imagine (.jpeg, .png sau .tiff) cu calitate grafică înaltă.

Abrevierile și termenii tehnici rari vor primi explicații în corpul textului, în corpul notelor sau în anexă. Autorilor li se cere să respecte prescurtatea prin sigle a publicațiilor științifice folosite, urmărind îndreaproape lista de la sfârșitul revistei.

Redacția reține materialul trimis în versiunea electronică și câte două exemplare imprimate pentru fiecare text.

Către autori

RIS încurajează publicarea articolelor și a studiilor valoroase în domeniul istoriei sociale. Redacția acceptă doar versiunea lor originală și nu primește texte care sunt deja angajate spre publicare în alte reviste sau cărți. Redacția poate să ceară autorilor modificarea sau revizuirea unei părți a textului sau a textului în ansamblul său, pentru a-l adapta standardelor profesionale specifice RIS. Manuscrisele — publicate sau nu — trimise redacției nu se înapoiază. Editura deține dreptul de proprietate a articolelor și a studiilor.

Comentariile critice la adresa revistei și a conținutului ei sunt binevenite.

Autorii sunt rugați să alăture studiilor un rezumat extins, de maximum 4 pagini (2.000 de cuvinte), în limba română — dacă manuscrisul este redactat într-o limbă de circulație internațională — sau într-o limbă străină, dacă textul este în română. Fiecare autor este, de-asemenea, îndemnat să adauge și o notiță biografică (de maximum 20 de rânduri).

 
Arhivă
Lumea animalelor: realități, reprezentări, simboluri
Fauna ca parte a culturii materiale în Moldova medievală: studii arheozoologice Luminița Bejenaru
Peisaj medieval cu animale Maria Magdalena Székely
Bestiarul lui Cantemir: între simbolul medieval și viziunea modernă Cătălina Velculescu, Ileana Stănculescu
„Blazoanele” sființilor. Câteva atribute iconografice animaliere pe polipticul din Shighișoara (circa 1520) Ciprian Firea
Simboluri și embleme: reprezentări animaliere în miniatura brâncovenească Violeta Barbu
Bestiarul heraldic muntean. O încercare de sistematizare Tudor-Radu Tiron
Animalele Țărilor Moldovei. Variațiuni istorice Ștefan S. Gorovei
Animalele în heraldica boierească din Moldova (secolele XIV-XVII) Sorin Iftimi
Pagini din istoria romanității sud-dunărene
Pentru o istorie a romanității sud-dunărene. Studiu prospectiv Ela Cosma, Călin Felezeu, Dan Ruscu, Ligia Ruscu, Tudor Sălăgean
Românii din Banatul de Vest, Provincia Autonomă Voivodina. O scurtă istorie de la primele atestări până azi Mircea Măran
Învățământul românesc din Banatul Sârbesc, cândva și acum Rodica Almăjan
Vlahii negri. Silviu Dragomir despre identitatea morlacilor Ela Cosma
***
Comerțul cu garum la Pompei Iulia Dumitrache
Code de couleurs et signe de valeur. Les vêtements dans les Pays Roumains (XVI–XVII siècles) Maria Magdalena Székely
Familii de boieri munteni cu origine negustorească Gheorghe Lazăr
Genealogia și problema istorică a genezei categoriei sociale a răzeșilor Mircea Ciubotaru
„Micul delict” al femeii: furtișagul Nicoleta Roman
Medicul și săteanul. O analiză a lumii rurale în cultura medicală românească (1831–1869) Lidia Trăușan-Matu
Iginea lumii rurale românești în discursul medical din a doua jumătate a secolului al XIX-lea Adriana Belu
Activitatea Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor din România în primul deceniu de existență Alexandru A. Mareș
Celebrând școala: punerea pietrei fundamentale și inaugurarea localului școlii Ramona Caramelea
Organizația financiară a Partidului Național Liberal între cele două războaie mondiale Ovidiu Buruiană
Propaganda și starea de spirit a populației reflectate în documentele ieșene (1940–1944) Tamara Botez
Memorii (IV) Constantin Nonea
Scurt istoric al familiei noastre Ernest Grințescu
Inventarul averii lui Petru vodă Șchiopul Petronel Zahariuc
Ținuturile dintre Carpați și Siret într-o descriere austriacă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (V) Ion Donat, Șerban Papacostea
***
Les autochtones en Dacie Romaine Lucreţiu Mihailiescu-Bîrliba
Consideraţii onomastice asupra augustalilor din Ulpia Traiana Iulia Dumitrache
Life expectancy and age structure of the masculine population in Aquincum during the I-III centuries AC Valentin Piftor
***
Societatea şi discursul de legitimare al Puterii în Moldova (secolele XIV-XV) Liviu Pilat
Familii moldoveneşti cu ascendenţă clericală la cumpăna secolelor XVI-XVII – între ascensiune şi declin social Bogdan-Petru Maleon
La famille Cândescu-Mihălcescu et ses liens avec l’Épire. Origines lointaines et plus proches (XVe –XVIIe siècles) Lidia Cotovanu
Avatarurile unei călugăriri. Cazul negustorului Istodor Kefala Gheorghe Lazăr
***
Foile de zestre şi importanţa lor în construirea unei căsătorii (1700-1865) Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
Păcatul femeii în faţa justiţiei la începutul secolului al XIX-lea Nicoleta Roman
Despre structura boierimii la inceputul secolului al XIX-lea. Sugestii pentru o noua abordare Cristian Ploscaru
Catagrafiile de avere – surse importante pentru istoria socială Dan Dumitru Iacob
Cum se învăţa istoria în prima jumătate a secolului XIX: caietele de însemnări ale lui Ludovic Steege Alexandru Istrati
Reforma lui Cuza-Vodă. Împroprietăriţi şi descendenţi la Dumeşti-Vaslui (1864-1909) Lucian Lefter
***
Zootehnia României în primele două decenii ale secolului al XX-lea Alexandru A. Mareş
Tineretul Naţional Liberal în România anilor ’30. Instituire şi practică politică Ovidiu Buruiană
Tragedii personale şi colective în rezistenţa armată anticomunistă din Munţii Apuseni.
Grupul Teodor Şuşman (1948-1957)
Dorin Dobrincu
Uniunea liberă în România postdecembristă. O categorie socială între norme şi proiecte legislative Anca Dohotariu
***
Democraţia în spaţiul arab. O încercare de înţelegere a unei paradigme culturale Laura Sitaru
Der Holocaust im Literaturnarrativ – Familiengeheimnisse als Ausblick
auf Katastrophengeschichte (Doron Rabinovicis Suche nach M.)
Cristina Spinei
Istoria misiunii iezuite din Moldova consemnată de iezuiţii Francisc Tomanowicz,
Martin Kiernożycki, Ioan Ręgarski şi Francisc Parzechowski
Marian Ciucă
O mănăstire bucureşteană la mijlocul secolului al XIX-lea – Văcăreştii Mariana Lăzăr
***
Folticenii. Cercetări istorice asupra oraşului Artur Gorovei
Memorii (III) Constantin Nonea
***
Şerban Papacostea, Ţinuturile dintre Carpaţi şi Siret într-o descriere austriacă
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea (IV)
Ion Donat
Catagrafia locuitorilor evrei din oraşul Iaşi în anul 1851 (II) Marius Chelcu
Raportul de poliţie – o literatură de observaţie socială. Cazul Nicolae Iorga (II) Andi Mihalache
Recenzii şi notiţe bibliografice

Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare. Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, Editura “Muşatinii”, Suceava, 2005, 629 p. + 58 fig. (Petronel Zahariuc); Florent Quellier, La Table des Français. Une histoire culturelle (XVe-début XIXe siècle), Presses Universitaires de Rennes, 2007, 274 p. (Olivia Senciuc); Michel Pastoureau, Ursul. Istoria unui rege decăzut, Editura Cartier, Bucureşti, 2007 (Andrei Sălăvăstru); Robert Muchembled, O istorie a diavolului, Editura Cartier, Chişinău, 2002 (Andrei Sălăvăstru); Claudiu Neagoe, Muzică şi societate în Ţara Românească şi Moldova (1550-1830), Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2008, 234 p. (Cătălina Chelcu); Gheorghe Lazăr, Les marchands en Valachie (XVIIe-XVIIIe siècles). Avec une préface de Şerban Papacostea, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2006, 437 p. (Petronel Zahariuc); Spectacolul public între tradiţie şi modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi suplicii. Coordonatori: Constanţa-Vintilă Ghiţulescu şi Maria Pakucs Willcocks, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2007, 304 p. (Lucian-Valeriu Lefter); Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Focul amorului. Despre dragoste şi sexualitate în societatea românească (1750-1850), Bucureşti, Editura Humanitas, 2006, 272 p. (Elena Bedreag); Lucian-Valeriu Lefter, Zăpodenii, voi. I, Iaşi, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", 2004, 292 p. + 16 ilustraţii (Mircea-Cristian Ghenghea); Andi Mihalache, Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea Dinastiei Hohenzollern, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007 (Alexandru Istrati); Analele Putnei, II, 2006, nr. 1-2, 175 p. şi ilustraţii alb-negru şi color (Mihai-Bogdan Atanasiu); Analele Putnei, III, 2007, nr. 1, 248 p. şi ilustraţii alb-negru şi color (Elena Bedreag); Analele Putnei, III, 2007, nr. 2, 128 p. şi ilustraţii alb-negru şi color (Elena Bedreag); Caiete de Antropologie Istorică, Identităţi şi sensibilităţi alimentare europene, anul V, nr. 1-2 (8-9), ianuarie – decembrie 2006, 462 p. (Olivia Senciuc); Chronos. Revistă de istorie, editor: Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, anul IV, nr. 1-2 (6-7), Iaşi 2006, 64 p. (Lucian-Valeriu Lefter); Miron Costin. Revistă de cercetări şi mărturii istorice. Ediţie anastatică, vol. I (anii 1913-1914), îngrijită de Lucian-Valeriu Lefter, Ed. Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, Iaşi, 2006 (Mircea-Cristian Ghenghea); Pro Basarabia – repere istorice şi naţionale, volum coordonat de Mircea-Cristian Ghenghea şi Mihai-Bogdan Atanasiu, Iaşi, Editura Alfa, 2007, 226 p. (Radu Cucuteanu); In medias res. Studii de istorie culturală. Volum editat de Andi Mihalache şi Adrian Cioflâncă, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, 606 p. (Elena Bedreag); Caiete de antropologie istorică, anul II, nr. 2 (4), iulie-decembrie 2003, anul III, nr. 1-2 (5-6), ianuarie-decembrie 2004 (Andrei Sălăvăstru).

***
Les professions des affranchis privés en Dalmatie, Pannonies et Mésies Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba
Zum kult des Mithras an der Westpontischen Küste Ligia Ruscu
Urban Unrest and Centrifugal Actions in Thessaly (1066) Alexandru Madgearu
Negustori şi practici comerciale în relaţiile de schimb dintre Sibiu şi Ţara Românească,
secolele XIV-XVI. Între istoria economică şi cea socială
Mária Pakucs Willcocks
Aspecte din viaţa necunoscută a Sultanei, fiica lui Mircea Ciobanul Petronel Zahariuc
Catolicii din oraşele Ţării Româneşti în secolul al XVI–lea, până la jumătatea secolului al XVII-lea Laurenţiu Rădvan
Nicoară Prăjescu şi anturajul său Liviu Pilat
De la zvon la informaţie: naşterea opiniei publice în ţările române Violeta Barbu
Vecini, reputaţii şi control social în societatea românească (sec. XVIII) Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
Domni, preoţi, dar mai ales ţărani: reprezentări ale statutului social la românii ardeleni,
la începutul epocii moderne
Sorin Mitu
Bucate şi leacuri de altădată Maria Magdalena Székely
Sociabilitate şi divertisment în Principatele Române din prima jumătate a secolului al XIX lea. Jocurile de cărţi Dan-Dumitru Iacob
Al doilea proces de presă în Moldova: Jean Alexandre Vaillant împotriva redacţiei jurnalului “Steaua Dunării” Mihai Cojocariu
L’éducation – facteur de l’émancipation féminine dans la seconde moitié du XIXe siècle roumain.
Etude de cas: Constanţa Dunca-Schiau
Ionela Băluţă
Une tentative d’équivaloir quelques concepts identitaires européens modernes en arabe Laura Sitaru (Bucureşti)
Sfidarea Securităţii în Bucovina. Grupul de rezistenţă armată anticomunistă Gavril Vatamaniuc (1949-1958) Dorin Dobrincu
***
Testamente negustoreşti din Ţara Românească (sec. XVII-XVIII) Gheorghe Lazăr
“Vizitaţia” misionarului franciscan Blasius Kleiner în Ţara Românească, Banat şi Sudul Transilvaniei (1764) Paul Cernovodeanu
O curte boiereascǎ la Negreşti (jud. Vaslui). Indicii de civilizaţie româneascǎ la mijlocul secolului al XVIII-lea Mircea Ciubotaru
Ţinuturile dintre Carpaţi şi Siret într-o descriere austriacă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea (III) Ion Donat, Şerban Papacostea
Raportul de poliţie-o literatură de observaţie socială. Cazul Nicolae Iorga (I) Andi Mihalache
***
Memorii (II) Constantin Nonea
***

Recenzii şi prezentări: Virgil Pâslariuc, Raporturile politice dintre marea boierime şi domnie în Ţara Moldovei în secolul al XVI-lea, Cuvânt înainte de Ioan Caproşu, Editura Pontos, Chişinău, 2005, 291 p. (Ştefan Bosomitu); Spiridon I. Cristocea, Din trecutul marii boierimi muntene. Marele ban Mareş Băjescu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, 153 p. + imagini (Laurenţiu Rădvan); Constanţa Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004, 424 p. (Elena Bedreag); Mihai-Răzvan Ungureanu, Convertire şi integrare religioasă în Moldova la începutul epocii moderne, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, 410 p. (Petronel Zahariuc); Istoria Cotrocenilor în documente (secolele XVII – XX), coord. Carmen Păsculescu-Florian, Marian Constantin, Editura Sigma, Bucureşti, 2001, 447 p. (Ştefan Bosomitu); Dănuţ Doboş (coordonator), Catedrala romano-catolică Iaşi, Editura „Presa Bună”, Iaşi, 2005, 304 p. (Petru Tamaş); Petru Tamaş, Dănuţ Doboş, pr. Eugen Bortoş (editori), Parohia catedralei „Sf. Iosif” din Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti, 2005, 300 p. (Andrei Dumitrescu); Ion H. Ciubotaru, Anton Despinescu, Dănuţ Doboş, Gherăeşti: un sat din ţinutul Romanului, Editura “Presa Bună”, Iaşi, 2003, 393 p. (Silviu Văcaru); Dănuţ Doboş (coord.), Petronel Zahariuc, Lucia Cireş, Daniela Butnaru, Adjudeni, şase veacuri de prezenţă catolică pe valea Siretului, Ed. „Sapientia”, 2005, 398 p. (Cristinel Farcaş); Adrian Neculau (coordonator), Viaţa cotidiană în comunism, Iaşi, Polirom, 2004, 368 p. (Dan Constantin Mâţă); Wolfgang Szaivert, Reinhard Wolters, Löhne, Preise, Werte. Quellen zur römischen Geldwirtschaft, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2005, 376 p., cu o bibliografie de Walter Scheidel (Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba); Alain Guerreau, Viitorul unui trecut incert (Ce fel de istorie a Evului Mediu în secolul al XXI-lea?). Traducere din limba franceză de Claudiu Constantiniu şi Florin Davidescu, Chişinău, Editura Cartier, 2003, 304 p. (Bogdan-Mihai Atanasiu); Frederick F. Cartwright, Michael Biddiss, Bolile şi istoria. Traducere de Gabriel Tudor, Bucureşti, Editura All, 2005 (Mărioara Luciana Jinga); David Le Breton, Antropologia corpului şi modernitatea, traducere de Doina Lică, Timişoara, Editura Amarcord, 2002, 256 p. (Andreia Vrînceanu); Laure Adler, Casele de toleranţă între 1830 şi 1930. Viaţa cotidiană, Traducere de Irina Cristea, Prefaţă de Adrian Ene, Bucureşti, Corint, 2004, 229 p. (Dan Constantin Mâţă); The Forgotten Minorities of Eastern Europe. The History and Today of Selected Ethnic Groups in Five Countries, Edited by Arno Tanner, Helsinki, East-West Books, 2004, 250 p. (Bogdan-Alexandru Schipor); Gilles Kepel, Fitna, Guerre au cœur de l’islam, Paris, Gallimard, 2004, 380 p. (Laura Sitaru); Historia Urbana, tomul X (2002), nr. 1-2, 230 p.; tomul XI (2003), nr. 1-2, 258 p. (Laurenţiu Rădvan); Studii şi Materiale de Istorie Medie, vol. XXIII (2005), 392 p. (Laurenţiu Rădvan); Buletin Istoric, nr. 6 (2005), Editura Presa Bună, Iaşi, 2005, 249 p. (Silviu Văcaru).

***
L’évergètisme des affranchis dans les provinces romaines d'Illyricum Lucreţiu Mihailescu-Bârliba
Were the Župans Really Rulers of Some Romanian Early Medieval Polities? Alexandru Madgearu
Sugestii genealogice pentru o cercetare a începuturilor burgheziei româneşti Petronel Zahariuc
Ipostaze feminine între medieval şi modern Sorin Iftimi
Primul proces de presă din Moldova: Mihail Kogălniceanu versus Dimitrie Danu Mihai Cojocariu
Desluşiri biografice privind primul cenzor al cărţii evreieşti din Moldova regulamentară: Mihail Vitlimescu Mihai-Răzvan Ungureanu
O zi din viaţa lui Ánton Szakács Lucian Leuştean
Familii înrudite din Bucovina: Tomaschek, Cilievici şi Totoescu. Memorie şi conştiinţă genealogică Vasile I. Schipor
Le cadre socioculturel des contacts linguistiques dans le cas de la communauté Gabaliyya du Sinaï Laura Sitaru
***
Ctitorie şi danie. Catastiful mănăstirii Cotroceni Mariana Lazăr
Două catastife ale Cantacuzinilor moldoveni din veacul al XVII-lea Petronel Zahariuc
Memorii (I), cu o notă introductivă de Alexandru-Florin Platon Constantin Nonea
„...Und half mir mit Gottes hilfe selbst”. Ein Lebensbericht von Erna Huth Michael Weber
Curriculum mea vitae (amintirile unui profesor de istorie), cu o notă introductivă de Ioana Popescu Ioan Clinciu
***
Ţinuturile dintre Carpaţi şi Siret într-o descriere austriacã de la sfârşitul secolului XVIII (II) Ion Donat & Şerban Papacostea
Organizarea fiscală a Moldovei între medieval şi modern Gh. Platon
Catagrafia locuitorilor evrei din oraşul Iaşi, în anul 1851 (I) Marius Chelcu
Doleanţe ale maghiarilor ardeleni la două decenii de la Marea Unire Lucian Leuştean
Drumul spre libertate. Mărturii despre părăsirea “lagărului socialist” Cătălin Turliuc
Recenzii şi note bibliografice
Heinz Bellen, Heinz Heinen (hrsg.), Fünfzig Jahre Forschungen zur Antiken Sklaverei an der Mainzer Akademie 1950-2000. Miscellanea zum Jubiläum, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2001, 557 p. + 2 planşe în afara textelor (Lucreţiu Mihailescu-Bârliba); Violeta Barbu, „De bono coniugali”. O istorie a familiei din Ţara Românească în secolul al XVII-lea, Bucureşti, Editura Meridiane, 2003, 168 p. (+ Note, p. 169-205, Bibliografie, p. 208-222) (Alexandru-Florin Platon); Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2003, 539 p (+ Abrevieri şi sigle, p. 540-541, Bibliografie selectivă, p. 542-567, Indice, p. 568-607, Lista ilustraţiilor, p. 608-609) (Alexandru-Florin Platon); Doina M. Teris, O sută de ani în Bucovina. Cronică de familie, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2003, 168 p. (Bogdan-Alexandru Schipor); Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680––1800). Societate rurală şi mentalităţi colective, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, 314 p. (Cătălina Chelcu); Ligia Livadă-Cadeschi, De la milă la filantropie. Instituţii de asistare a săracilor din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, Nemira, 2001, 254 p. (Marius Chelcu); “Historia Urbana”, tomul IX (2001), nr. 1-2, 226 p. (Laurenţiu Rădvan); “Caiete de antropologie istorică”, anul I, nr. 1 (ianuarie-iunie 2002), 175 p; anul I, nr. 2 (iulie-decembrie 2002), 260 p.; anul II, nr. 1 (ianuarie-iunie 2003), 236 p. (Laurenţiu Rădvan).
***
Le pays de Vrancea Paul Henri Stahl
Cronica de familie. Eseu asupra familiei patrimoniale în Țara Românească în secolul al VII-lea Violeta Barbu
Fețele sărăciei. O istorie a cuvintelor ligia Livadă
Vechi preocupări de sociologie medicală în România George Brătescu
Fotografia — sursă pentru portretele unor personalități politice din secolul a XIX-lea
multiplicate prin gravare sau litografiere
Adrian Silvan Ionescu
Arhitectura femelă Augustin Ioan
Ein Posten, sieven Polizisten Urs Frei
Călugărul țăran — un erou al modernității Anca Manolescu
***
Probleme de demografie în opera lui Mihai Eminescu Paul Cernovodeanu
O statistică a convertiților la ortodoxie (Iași, secolul XVIII – prima jumătate a secolului XIX) Mihai-Răzvan Ungureanu
***
Burghezie în România: conceptul și metodologia cercetării Alexandru-Florin Platon
Filosofie analitică și istoriografie. Problema monismului metodologic Radu Dudău
Istorism – istoricism Radu Dudău
Communist terror in Romania: between document and fictionalization. The case of prison memoirs Mariana Neț
Memorie orală și scriere domestică
*** Anula – Relatare autobiografică
Irina Nicolau
***
Catagrafiile sudiților britanici din Principate de la 1830–1834 Paul Cernovodeanu
Averile familiei Gane (prima jumătate a secolului XIX) Mihai-Răzvan Ungureanu
Cinci condici de cheltuieli ale familiei domnitorului Mihail Sturdza Zamfira Pungă
Catastiful averii lui Șerban Cantacuzino Mariana Lazăr
Câteva diate muntenești din a doua jumătate a secolului al XVII-lea Violeta Barbu
Sămi de Vistierie Ioan Caproșu
***
Cum nu trebuie editate vechile manuscrise slavo-române Petre Caraman
***
La famille et le statut de la femme en Moldavie (XIVe-XIXe siècles) Matei Cazacu
Les relations sexuelles patrons-affranchies dans les provinces danubiennes d’après les sources épigraphiques Lucrețiu Mihăilescu-Bîrliba
Testamentele: o abordare preliminară Maria Magdalena Székely
Biserica, Prințul, Individul. Trei ipostaze ale gestului caritabil Ligia Livadă-Cadeschi
The social elite of the Transylvanian Romanians in the 13th and the 14th centuries (origin, status, evolution) Ioan-Aurel Pop
Organizarea moșiei Miclăușeni și a vieții de la conac în deceniile 4 și 5 ale secolului trecut Costin Merișca
Reclame, distracții și senzații în presa românească din secolul al XIX-lea Adrian-Silvan Ionescu
***
Satul moldovenesc în preajma reformei regulamentare. Aspecte demografice și relații sociale Gheorghe Platon
Dinamica demografică și aspecte socio-profesionale ale obștii evreiești din București (1810–1939) Radu Ștefan Vergatti
***
The ethics of oral history and the construction of civil society Maria Bucur
A doua mărturie a lui Cornel Drăgoi Irina Nicolau
Lupta anticomunistă a unui țăran maramureșean pe nume Chindriș Vladimir Manoliu-Furnică
Revolta maramureșenilor față de încercarea de alipire silinică a Maramureșului
la Ucraina Subcarpatică în 1945 (Biografia unui eveniment)
Vladimir Manoliu-Furnică
***
L’Almanach de 1858 de la Principauté de Valachie Dan Cernovodeanu
Literatura encomiastă și mirajul puterii absolute în veacul XVII. Documente românești Radu G. Păun
Ținuturile dintre Carpați și Siret într-o descriere austriacă de la sfârșitul secolului XVIII (I) Ion Donat & Șerban Papacostea
O condică de venituri și cheltuieli a familiei domnitorului Mihai Sturdza Zamfira Pungă & Gheorghe Pungă
Sămi de vistierie (II). Condica Măriei Sale Alexandru Costandin Moruzi în domnia dintâi, 1792 Ioan Caproșu
***
Cum nu trebuiesc editate vechile manuscrise slavo-române Petru Caraman
Ion Donat. Sociologie și istorie Henri H. Stahl
 
CONTACTAȚI-NE
 

Manuscrisele, cărțile și revistele propuse pentru schimb, ca și orice corespondență se vor trimite redacției:


Mihai-Răzvan Ungureanu
Petronel Zahariuc

Facultatea de Istorie,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Bld. Carol I no. 11,
700506, Iași, România
T  004·0232·20·12·74   
E  ris.uaic.ro@gmail.com
W  ris.uaic.ro